Prayers

Fajr Dhuhur Asr Maghrib Isha'a 1st Juma 2nd Juma
5:30 am 10 min after adhan* 10 min after adhan* Immediately after adhan* 10 min after adhan* 1:15 pm 2:25 pm

* as per Melbourne prayer times calendar